MetLife životní pojišťovna

Zrównoważony (971) ubezpieczenia Vision Poland

Data powstania: 19. 9. 2013

Cena zbycia do 5. 1. 2017 wynosiła 10 zł.

Cena na dzień: 29. 11. 2021

Cena nabycia: 12,0358

Cena zbycia: 11,4627

Opłaty za zarządzanie

Opłata za zarządzanie polityką inwestycyjną (wliczona w cenę) patrz cennik.

Nakłady finansowe funduszy inwestycyjnych

Data od:

Data do:

Rozwój od 30. 11. 2020 do 29. 11. 2021(cena zbycia w PLN)

Efektywność w wybranym okresie: %

Ryzykowość: 1 2 3 4 5 6 7

Opis polityki inwestycyjnej

Aktywa zabezpieczające stanowią zwłaszcza instrumenty inwestycyjne o ogólnie niskim lub średnim poziomie ryzyka, jak np. depozity bankowe i pozostałe instrumenty rynku finansowego, obligacje i pozostałe papiery wartościowe o stałym dochodzie lub papiery wartościowe funduszy zbiorowego inwestowania, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów inwestycyjnych o niskim lub niższym średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Instrumenty inwestycyjne podwyższonego ryzyka (np. akcje i pozostałe papiery wartościowe o dochodzie zmiennym) mogą stanowić nie więcej niż 50 % aktywów zabezpieczających. Brak ograniczeń sektorowych lub geograficznych. Ryzyko inwestycyjne w tym programie inwestycyjnym można ogólnie określić jako wyższe średnie.

Notowanie funduszu na dzień: 29. 11. 2021

Zbiorcze (%)Roczne (%)
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 3 lata 5 lat 3 lata p.a. 5 lat p.a.
-3,08-3,20-0,626,0212,42-3,98-

Efektywność w latach w %:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 YTD
- - - - - - - - - - -3,24 1,42 5,95 3,44
K vašemu pojištění Vision Poland nabízíme tyto strategie: