Přeskočit navigaci

Slovník pojmů

Většina lidí nepoužívá výrazy z oblasti pojišťovnictví každý den, a tak mohou být některá slova nesrozumitelná. Níže naleznete nejčastěji používané výrazy, se kterými se můžete setkat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Alokace aktiv

Rozdělení investic mezi různé druhy podkladových aktiv (tj. akcie, dluhopisy, nemovitosti a hotovost), podle regionů, měn nebo průmyslových oborů, za účelem optimalizace rizika a výnosu. Tento proces probíhá v souladu s konkrétní investiční strategií a záměrů jednotlivce nebo instituce.

Alokace kapitálu

Umístění kapitálu do různých instrumentů (nástrojů) s cílem dosáhnout jeho zhodnocení.

Akcie

Akcie je cenný papír vydávaný akciovou společností, který reprezentuje podíl na majetku akciové společnosti. Majitel akcií se nazývá akcionář a má právo podílet se na zisku nebo na rozhodování.
Akcionář nemá právo na vrácení svého podílu, ale může akcie prodat na trhu za tržní cenu.

Akciový fond

Investuje výlučně nebo převážně do akcií. Investovaní do akciových podílových fondů přináší dlouhodobě většinou vysoký zisk, který je spojen s vysokým rizikem a s velikými kurzovými výkyvy.

Aktuální cena podílu fondu

Podíl čisté hodnoty majetku (NAV) v podílovém fondu a počtu podílů v oběhu stanovený ke konkrétnímu datu. Pojišťovna provádí ocenění podkladových aktiv minimálně jednou za kalendářní měsíc, a to v závislosti na jejich tržní hodnotě.

Anualizovaná volatilita

Představuje riziko kolísavosti kurzu cenného papíru. Vyjadřuje standardní roční odchylku postupných výnosů fondu. Čím vyšší volatilita tím vyšší riziko.

B
Bid offer spread

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílů (podílových jednotek).

C
Cenný papír

Obchodovatelný finanční nástroj (listina), který lze nakoupit nebo prodat. Mezi cenné papíry patří: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky a další.

Čistá hodnota majetku

Čistá hodnota majetku

D
Deriváty

Derivát je instrument, vázaný na určité podkladové aktivum. Může také představovat výměnu „klasického“ aktiva za jiné. Základní typy derivátů jsou futures a jim podobné certifikáty nebo warranty, další tvoří forwardy, swapy a opce. Derivátové trhy – může se jednat o burzy, ale také i o mimoburzovní trhy ─ obvykle zaznamenávají větší objem obchodů než klasické burzy. Cena podkladového aktiva, z něhož deriváty původně vznikly, se tak často odvíjí právě od ceny těchto derivátů.

Dividenda

Podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii.

Diverzifikace

Rozložení investice do různých investičních nástrojů za účelem snížení investičního rizika.

Dluhopisy

Dluhopisy představují půjčky firmám, vládám, městům nebo regionálním celkům. Existuje řada typů a pojmenování dluhopisů (pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy, apod.), mnohé z nich mají jen cizojazyčné pojmenování. Od úvěrů se liší tím, že mají (zákonnou) podobu cenného papíru.
Dluhopisem se jejich emitenti (dlužníci) zavazují investorům ve stanoveném termínu (doba splatnosti dluhopisu) splatit stanovenou peněžitou částku, která vyjadřuje nominální (jmenovitou) hodnotu dluhopisu, a platit úrok, nazývaný kupón.

Dluhopisový fond

Fond, který investuje prostředky podílníků výlučně nebo převážně do státních nebo firemních dluhopisů. Tyto fondy jsou většinou spojeny s nižším rizikem než akciové fondy a většinou přinášejí nižší zisky. Jsou vhodné pro konzervativní investory.

E
Emitent

Společnost nebo jiný oprávněný subjekt, který vydává cenné papíry.

E-strategie

E-strategie se liší od ostatních strategií v poplatku za správu aktiv. Např. E-Konzervativní strategie a Konzervativní strategie mají jiný poplatek za správu aktiv, který naleznete v Přehledu poplatků za správu aktiv v investičních srategiích.

F
Fond fondů

Podílový fond, který investuje prostředky podílníků výlučně do podílů jiných podílových fondů. Tím je pro investora možné účinnější rozložení rizika.

Fond peněžního trhu

Fond, který investuje převážně do krátkodobých dluhopisů nebo do peněžních vkladů. Tento fond je vhodný pro konzervativní investory, protože riziko spojené s jeho portfoliem je nejnižší ze skupiny fondů. Výnos je však i v tomto případě přiměřený riziku.

I
Index

Odráží hodnotu v něm obsažených cenných papírů. Dělí se na cenové indexy, zahrnující výlučně cenu předem definovaných cenných papírů, a na výkonnostní indexy, zahrnující nejen cenu, ale i výnosy z cenných papírů.

Investice

Využití kapitálu s cílem dosáhnout jeho zhodnocení. Investováním se investor vzdává dnešní jisté hodnoty ve prospěch nejisté hodnoty budoucí.

Investiční strategie

Soubor pravidel, chování, procesů a metod, které investorovi umožňují efektivní výběr investičních instrumentů.

Investiční horizont

Plánovaná doba investice.

Investiční nástroj (dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu)

Investiční nástroje se dělí do čtyř skupin:
a) investiční cenné papíry,
b) cenné papíry kolektivního investování,
c) nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu),
d) deriváty.

Investiční riziko

Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

Investor

Fyzická nebo právnická osoba, která nakoupila nebo má zájem nakoupit podílové listy.

ISIN

Zkratka pro International Security Identification Number. Mezinárodní identifikační kód složený z písmen a číslic, který jasně definuje daný cenný papír.

K
KIID (Klíčové informace pro investory)

Běžně používaným ukazatelem je Poměr rizika a výnosů. Vychází z mezinárodní metodiky KIID. Při investování platí, že čím vyššího výnosu chcete dosáhnout, tím vyšší míru rizika musíte podstoupit.

 • Poměr rizika a výnosů závisí na volatilitě (= velikosti odchylek) dosažených výsledků od očekávaných výnosů, a to směrem nahoru i dolů.
 • Kategorie rizikovosti (1–7) byly vypočteny na základě historických údajů o volatilitě daného produktu.
 • Kategorie rizikovosti nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil fondu do budoucna, a může se v průběhu času měnit.
 • Nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika.
 • V rámci této klasifikace znamená kategorie 1–2 nízkou úroveň rizika, 3–5 střední úroveň a 6–7 vysokou úroveň.

Při každém investičním rozhodnutí je potřeba mít na paměti, že výnosy investičních nástrojů dosažené v minulém období nejsou zárukou výnosů dosažitelných v budoucnosti.

Kumulativní výkonnost

Výkonnost fondu za daný časový úsek (3 roky, 5 roků…).

L
Likvidita

Schopnost přeměnit cenný papír na hotovost. U cenných papírů platí, že čím vyšší likviditu má cenný papír, tím rychleji je možné ho přeměnit na peníze (prodat).

M
Měna fondu

Měna, ve které je veden účet fondu.

Majetek fondu

Tržní hodnota všech aktiv obsažených v portfoliu fondu k danému datu.

Měnové riziko

Riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy. Podstupují ho investoři, jestliže vlastní cenné papíry v cizí měně a pokud její kurz klesá.

N
Nákupní cena

Cena, za kterou investor nabývá podílový list. Nákupní cena je součtem aktuální ceny podílového listu a nákladů spojených s vydáváním podílového listu (tj. vstupní poplatek).

P
Podílový fond

Podílový fond je majetek sestavený z cenných papírů a peněz, který je rozdělen na podíly a je spoluvlastnictvím podílníků. Právně jsou podílové fondy upraveny v zákoně o cenných papírech a kolektivním investování. Shromažďují peněžní prostředky investorů. Za tyto peníze investoři získávají podílové listy (PL) podílových fondů, které vyjadřují jejich majetkový podíl na celém portfoliu. Podílový fond je složkou investiční společnosti, není právnickou osobou. Existují dva druhy podílových fondů: uzavřené a otevřené.

Podílový list

Cenný papír prokazující právo držitele na odpovídající podíl na majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku.

Podkladová aktiva

Podkladové aktivum je aktivum, od kterého se odvíjí cena finančního derivátu, jako jsou opce, forwardy apod. Podkladovým aktivem mohou být taktéž akcie, komodity, měny, dluhopisy, akciové indexy a mnoho dalších finančních nástrojů.

Poplatek za správu

(Management fee) – poplatek za správu portfolia vyplacený správci. Vyjadřuje se v procentech per annum (p. a.), typické hodnoty se pohybují od 0,5 % průměrné roční hodnoty portfolia (fondy peněžního trhu) až po 3–4 % (akciové a některé smíšené fondy).

Portfolio

Soubor investic (cenných papírů, apod.) vlastněných investorem. Čím širší portfolio, tím více rozložené riziko. Každý fond investuje podle určitých zásad své předem definované investiční strategie, které vycházejí z investičních cílů, regionu obchodování, odvětví investování, rychlosti růstu apod.

Prodejní cena

Cena, kterou správcovská společnost vyplatí investorovi v případě vrácení podílu. Prodejní cena je vypočítaná z aktuální ceny podílu, která je snížena o náklady spojené s vyplacením vráceného podílu (tj. výstupní poplatek).

R
Riziko

Měřitelná pravděpodobnost zisku nebo ztráty.
Druhy rizik:

 • kreditní riziko (spočívá v možnosti, že emitent nebude schopen včas nebo vůbec dostát svým závazkům z důvodu dočasné nebo trvalé platební neschopnosti),
 • tržní riziko (spočívá ve změně tržních cen investičních nástrojů),
 • inflační riziko (ovlivňuje reálnou výnosovou míru investičních nástrojů. Vysoká inflace může způsobit, že investor ve výsledku dosáhne záporné reálné výnosové míry),
 • úrokové riziko (investice může být ovlivněna růstem úrokových sazeb),
 • riziko likvidity (nebezpečí, že investor během držby předmětného investičního instrumentu ztratí na určitou dobu možnost jej zpětně přeměnit na peněžní hotovost za odpovídající cenu),
 • měnové riziko (riziko při investování v cizí měně),
 • právní riziko (riziko vyplývající z neznalosti právních podmínek v zahraničí),
 • operační riziko (riziko, které vyplývá z lidského pochybení, z chyb nebo výpadků informačních systémů).
S
Smíšený fond

Podílový fond, který investuje zároveň do akcií a do dluhopisů.

Standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN)

Rozkládá celkově přijaté pojistné u investičního životního pojištění na jednotlivé nákladové složky. Znázorňuje, jaká část pojistného je spotřebována na krytí rizik, jaká část je investována a jaká část se spotřebuje na úhradu nákladů pojišťovny. Tento ukazatel však nezohledňuje zvýhodnění za bezeškodní průběh a bonus za věrnost.

T
Total Expense Ratio (TER)

Udává výdaje portfolia nebo zpravidla podílového fondu během uplynulého účetního roku. Ukazatel se udává v procentech majetku.

Čím nižší je hodnota TER, tím méně poplatků jde k tíži fondu a tím méně se snižuje jeho výkonnost. Hodnota TER závisí na typu fondu a jeho velikosti, jeho obhospodařovateli a mnoha dalších faktorech. Nejmenší TER mívají velké dluhopisové a indexové fondy. Nejvyšší hodnota je pak u aktivně spravovaných fondů a mezinárodních fondů investujících do rozvíjejících se trhů.

V
Vstupní poplatek

Jednorázový poplatek, který vznikne při nákupu podílových listů. Představuje procento tržní ceny podílu nebo dopředu stanovenou sumu (většinou u peněžních fondů).

Výkonnost fondu

Výkonnost podílového fondu je procentuální změna čisté hodnoty majetku (NAV) podílového fondu na jeden podíl oproti předcházejícímu období. (Je důležitým indikátorem kvality správy fondu, ale neříká nic o případném riziku investice).

Výkonnost za kalendářní rok

Zhodnocení fondu za daný kalendářní rok.

Výnos

Dividendový nebo úrokový výnos, který fond ročně vyplácí. Bývá vyjádřen v procentech hodnoty podílu – NAV.

Výroční zpráva

Zpráva o činnosti firmy/fondu. Jsou v ní objasněny náklady a výnosy dosažené během účetního roku, stejně tak jako celkový vývoj během daného období. Může obsahovat i základní strategie pro příští období.

Výstupní poplatek

Jednorázový poplatek, který vznikne při prodeji podílových listů.

Y
YTD

Year-to-date – od začátku kalendářního roku do dnešního data.